załóż konto
0
załóż kontoZaloguj się

Regulamin

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
GRUPA ALIGATO
Aligato Group Ltd z siedzibą w Londynie, SW11 5GW London, przy Lavender Hill 45, Battersea, wpisana do rejestru Companies House w Londynie, pod numerem Company No. 07647584, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: PL 5263138916
ALIGATO
prowadzona przez Aligato Group Ltd w języku polskim platforma aukcyjna on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Aligato Group Ltd w domenie aligato.pl.
TOWAR
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem
UŻYTKOWNIK
podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę Aligato w ramach Aligato na zasadach określonych w Regulaminie
SPRZEDAJĄCY
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Aligato niezależnie od rodzaju Transakcji
LICYTANT
Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Aligato niezależnie od rodzaju Transakcji
TRANSAKCJE
procedury zawierania umów sprzedaży Towarów
KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Aligato pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aligato
REJESTRACJA
procedura zakładania Konta
REGULAMIN
niniejszy Regulamin Aligato

Artykuł 2. ALIGATO  I WARUNKI UŻYTKOWANIA
2.1.
Użytkownikami serwisu Aligato mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem Zasad  Konta Młody, których treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
2.2.
Osoby fizyczne w celu Rejestracji, które w ramach Aligato nie prowadzą działalności gospodarczej
powinny wybrać jeden z 2 sposobów jej dokonania:

a. Rejestracja pełna, której dokonanie umożliwia zawarcie umowy sprzedaży. W celu jej dokonania należy przed dokonaniem pierwszego zakupu lub podczas Aktywacji Konta uzupełnić dane poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, pytania zabezpieczającego, nazwy  pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Aligato (login) oraz hasła;
b. wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com  udzielając  tym samym  zgody na pobranie  z serwisu Facebook.com  danych osobowych: daty urodzenia i adresu e-mail a następnie ustalić hasło do Konta za pomocą formularza, do którego kieruje korespondencja wysłana na podany wyżej adres e-mail.
2.3.
Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Aligato w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., punktu sprzedaży alkoholu,  apteki ogólnodostępnej,  a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Aligato, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Aligato (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane (Konta Firma). Obowiązek przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w  Polsce i którzy  po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji konta poprzez wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym.

a. W celu Rejestracji punktu sprzedaży alkoholu do dokumentów, o których mowa niniejszym artykule, należy dołączyć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa, wydane przez uprawniony organ oraz zwrócić się do Grupy Aligato o nadanie stosownego statusu Konta.
 
b. W celu Rejestracji apteki ogólnodostępnej do dokumentów, o których mowa w niniejszym artykule, należy dołączyć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz umieścić na stronie „Pełny profil” odnośnik do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.
2.4.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Grupą Aligato, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Aligato w ramach Aligato, na warunkach określonych w Regulaminie.  
2.5.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Aligato, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar.
2.6.
Grupa Aligato może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Aligato przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.. W przypadku tych Kont Firma, które zgodnie z artykułem 2.3. zobowiązane są do przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie, niedołączenie przez Użytkownika podczas Rejestracji wymaganych kopii dokumentów  lub ich negatywna weryfikacja przez Grupę Aligato powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży w ramach Aligato na Koncie o statusie Konta Firma. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów dołączonych podczas Rejestracji Konto Firma zostanie wyróżnione specjalną ikoną, widoczną dla wszystkich odwiedzających Aligato.
2.7.
W wyniku prawidłowej Rejestracji Grupa Aligato tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Aligato loginu i hasła (logowanie). Użytkownik, który dokonał Rejestracji za pomocą  serwisu Facebook bądź też powiązał Konto w Aligato z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem Facebook-a.
2.8.
Logowanie do serwisu Aligato za pośrednictwem  Facebook-a powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu Aligato.
2.9.
Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Aligato. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług Aligato, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.10.
Użytkownik w celu uzyskania pełnego  dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Aligato musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta wybierając jeden z trzech sposobów udostępnianych przez Aligato:
a. List z kodem aktywacji przesłany na wskazany w profilu sprzedawcy adres.
Jeżeli Użytkownik Konta Firma dokonał pełnej aktywacji  konta za pomocą listu z kodem aktywacji  bądź siedziba jego przedsiębiorstwa mieści się w kraju innym niż Polska, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Aligato w momencie przesłania kopii dokumentów, o których mowa w art. 2.1. oraz 2.6. i ich pozytywnej weryfikacji przez Grupę Aligato.
b. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym- w przypadku gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z Tpay lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez Grupę Aligato, Aligato dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika.
2.11.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
d. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Aligato,
2.12.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Firmowego osobom  należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. udostępnienia Konta Standard małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w specjalnym formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta Standard przynajmniej raz skorzystał z usługi Tpay lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Grupy Aligato.
Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Aligato.
c. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
2.13.
Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem:
a. za zgodą Aligato Konto Standard może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi
b. Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części
2.14.
Grupa Aligato zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Aligato w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Grupa Aligato może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
2.15.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Aligato.

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. TOWARY ZAKAZANE
3.1.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.2.
Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.3.
Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
3.4.
Wystawianie wybranych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 4. RODZAJE TRANSAKCJI
4.1.
Grupa Aligato, jako operator Aligato, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Grupa Aligato nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
4.2.
W ramach serwisu Aligato można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
a. Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę;
Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty;
Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,
b. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,
c. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar po stałej, określonej z góry cenie;
Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
4.3.
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.
4.4.
W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.
4.5.
Celem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, Transakcji w kategorii „Wakacje” oraz Transakcji w kategorii „Motoryzacja”, w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady” (z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i nowe quady), „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy", Transakcji w kategorii "Usługi" oraz Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
5.1.
Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający należy stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie Aligato formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.
5.2.
Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację Grupie Aligato. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Aligato.
5.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.
5.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5.5.
Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.
5.6.
Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Transakcji, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.7.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec  zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.
5.8.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.  Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar, w ramach usługi płatniczej, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku Nr 7 do Regulaminu.

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI
6.1.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
6.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
6.3.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Aligato zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na Aligato. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego,  oraz zapisywana w panelu wiadomości dostępnym w zakładce Wiadomości, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
6.4.
Przystępując do Transakcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą:
 
Najwyższa oferowana cena w danej chwiliKwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł0,50 zł
25,00 - 99,99 zł1,00 zł
100,00 - 249,99 zł2,50 zł
250,00 - 499,99 zł5,00 zł
500,00 - 999,99 zł10,00 zł
1.000,00 - 2.499,99 zł25,00 zł
2.500,00 - 4.999,99 zł50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł100,00 zł

Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.
6.5.
W trakcie Transakcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
6.6.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
6.7.
Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
a. na prośbę Licytanta albo
b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
6.8.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej  Transakcji.
6.9.
Zakończenie  Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
a. w  Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b. w  Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c .z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.10.
6.10.
Sprzedający może w każdym czasie zamknąć  Transakcję, wówczas zwycięzców  Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.
6.11.
Oprócz ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.
6.12.
Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się  Transakcje, określa Załącznik nr 9 do Regulaminu.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY
7.1.
Jeżeli w chwili zakończenia  Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu  uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu  Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.
7.2.
Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7.3.
Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.
7.4.
Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje przekazane Aligato przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
7.5.
Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w art. 7.4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:
a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, z wyjątkiem adresów WWW stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Grupy Aligato (Serwisy Grupy Aligato),
b .zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza Aligato,
c. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem  Transakcji,
d. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym,
Grupa Aligato może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię Aligato bądź innego Użytkownika.
7.6.
Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.
7.7.
Sprzedający w ramach Kont Firma zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową. 
7.8.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca w opisie Transakcji zataił podstępnie wadę przed Kupującym. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
7.9.
W  Transakcjach dotyczących sprzedaży Towarów w kategorii „Wina” właściwym miejscem zawarcia umowy jest adres punktu sprzedaży alkoholu wskazany przez Sprzedającego.

Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE
8.1.
Usługi świadczone przez Grupę Aligato w ramach Aligato są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.2.
Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
8.3.
Użytkownikom Kont Firma wystawiane są faktury. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom Kont Standard  faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur i ich przesyłania reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.4.
Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
8.5.
Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Grupę Aligato w ramach Aligato uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy Tpay.com wskazany na jego Koncie.

Artykuł 9. ALIGATO
9.1.
Grupa Aligato nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Aligato ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Aligato w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Grupa Aligato nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.
9.2.
Grupa Aligato nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.
9.3.
Grupa Aligato może usunąć  Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup Teraz w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Aligato. Wskutek usunięcia  Transakcji informacje dotyczące tej  Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie  Transakcji) przestają być dostępne w Aligato, dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie  Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem  Transakcji, od momentu usunięcia  Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.
Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.
9.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Aligato wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Grupa Aligato może:
a. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Aligato,
c. uzależnić korzystanie z Aligato od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
d. uzależnić korzystanie z Aligato od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.
Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.
Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Aligato lub innych Użytkowników.
9.5.
W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy Aligato i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem  Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Grupę Aligato w ramach Aligato. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie  Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte. Wynik  Transakcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10.
9.6.
Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy Aligato.

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
10.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Aligato powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Aligato lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
10.2.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje,   dostępne na stronach internetowych Serwisu Aligato stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Aligato lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
10.3.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Aligato materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Aligato i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Aligato oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Aligato w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Aligato, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 

Artykuł 11. POZOSTAŁE USŁUGI
Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Transakcjami i Aligato. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
12.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa Aligato zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
12.2.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
12.3.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Grupy Aligato w związku z korzystaniem z Aligato, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Grupy Aligato informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Aligato.
 
Artykuł 13. ZMIANY REGULAMINU
13.1.
Grupa Aligato może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Aligato. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Aligato, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Aligato zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
13.2.
Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Aligato licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Aligato. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Grupą Aligato ze skutkiem określonym w art. 14.1.

Artykuł 14. ROZWIĄZANIE UMOWY
14.1.
Świadczenie usług w ramach Aligato ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.14.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Grupą Aligato, poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 14.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
14.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Grupę Aligato za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
14.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Aligato, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Aligato bez uprzedniej zgody Grupy Aligato.
14.4.
Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Grupą Aligato , odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.
 
Artykuł 15. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
15.1.
Użytkownik może kontaktować się z Grupą Aligato w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a.    pisemnej na adres: Serwis Aligato, Aligato Group Ltd  66-446 Brzozowiec, ul. Gorzowska 31C,
b.    za pomocą odnośnika "Kontakt" , dostępnego na stronie głównej Aligato, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym
15.2.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Grupę Aligato lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Aligato (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
15.4.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa Aligato zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
15.5.
Grupa Aligato rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Grupa Aligato może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
15.6.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa Aligato może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
Artykuł 16. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Aligato, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Aligato w ramach Aligato na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Aligato w ramach Aligato będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 17. ZAŁĄCZNIKI
17.1.
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
·         Załącznik nr 1: Towary zakazane;
·         Załącznik nr 2: Opisy transakcji;
·         Załącznik nr 3: Zasady konta "Młody";
·         Załącznik nr 4: Opłaty i prowizje;
·         Załącznik nr 5: Zasady tworzenia strony "Pełny profil";
·         Załącznik nr 6: Polityka Prywatności;
·         Załącznik nr 7: Regulamin usługi Tpay.
·         Załącznik nr 8: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o  odstąpieniu.
·         Załącznik nr 9: Przerwy i reklamacje.
17.2.
Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Aligato. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

Artykuł 18. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.